Saturday the 16th - - .

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązuje Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

 

 

 

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie, inaczej WDŻ, to jeden z przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej i średniej. Jak każdy szkolny przedmiot ma własną podstawę programową określającą zarówno cele kształcenia, jak i przekazywane uczniom treści. Przedmiot będzie nauczany w drugim półroczu.

Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy 7

Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy 8

Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy 3 gimnazjum

 

Szkoła zakupiła szafki szkolne dla uczniów. Szafki ustawiono w szatni. Są przeznaczone do przechowywania przez uczniów odzieży i przyborów szkolnych. Uczeń będzie dysponował kluczem do swojej szafki. Zasady korzystania z szafek zawarto w regulaminie.

Regulamin korzystania z szafek szkolnych [PDF]

 

 

 

Ujawnienie przypadku agresji elektronicznej lub cyberbullyingu - informacja 
o tym, że miało miejsce zjawisko cyberagresji, może pochodzić z różnych źródeł. Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice lub inni uczniowie – świadkowie zdarzenia, nauczyciele;

Ustalenie okoliczności zdarzenia i zabezpieczenie dowodów - przypadki cyberprzemocy powinny zostać zbadane, a w miarę możliwości zarejestrowane oraz udokumentowane;

Działania wobec ofiary cyberprzemocy - ofiara cyberagresji najczęściej potrzebuje pomocy, a także emocjonalnego wsparcia ze strony dorosłych:

 • Nauczyciel dowiadując się o zaistniałym wypadku cyberprzemocy, zawiadamia dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.
 • Pedagog szkolny, wychowawca przeprowadza rozmowę z ofiarą - uczniem w celu udzielenia wsparcia.
 • Zabezpiecza dostępne dowody okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, sposób rozpowszechniania, ustalenie sprawców, świadków zdarzenia).
 • Dyrektor, wraz z pedagogiem i wychowawcą dokonują analizy zdarzenia.
 • Dyrektor powiadamia rodziców ucznia, o ile rodzice nie wiedzą o zaistniałym zdarzeniu, o działaniach szkoły.
 • Propozycja pomocy psychologiczno-pedagogicznej poszkodowanemu uczniowi, monitorowanie jego sytuacji.
 • Dyrektor lub pedagog informuje policję lub sąd rodzinny.

Działania wobec sprawcy cyberprzemocy – jeśli sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, dalsze działania powinien podjąć pedagog szkolny.

 • Nauczyciel dowiadując się o zaistniałym wypadku cyberprzemocy, zawiadamia dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.
 • Wspólnie ustalają okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, ustalenie sprawcy, ewentualnych świadków zdarzenia).
 • Analiza zdarzenia przy współudziale wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły, gdy sprawca jest nieznany.
 • Przerwanie aktu cyberprzemocy (zawiadomienie administratora serwisu, w celu usunięcia materiału).
 • Powiadomienie rodziców ucznia.
 • Powiadomienie o dalszym postępowaniu i konsekwencjach wobec dziecka.
 • Powiadomienie policji lub sądu rodzinnego, gdy rodzice nie chcą współpracować ze szkołą.

Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec cybermobberów - cyberprzemoc powinna podlegać sankcjom określonym w wewnętrznych przepisach szkoły, ale szkoła może zastosować także inne konsekwencje.